Η Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία αποτελεί ένα από τα παλαιότερα επιστημονικά σωματεία στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε το 1884 και έχει έως τις μέρες μας συνεχή παρουσία και ενεργή δραστηριότητα με σκοπό την υποστήριξη κάθε επιστημονικής εργασίας που αφορά στον τομέα της Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης. Αποτελείται από τακτικά, αντεπιστέλλοντα και επίτιμα μέλη και εκπροσωπείται από ενδεκαμελές συμβούλιο, που εκλέγεται κάθε τρία χρόνια από τη Γενική Συνέλευση των μελών της. Η έδρα της Εταιρείας βρίσκεται στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο της Αθήνας, με το οποίο την συνδέουν στενοί δεσμοί από τους πρώτους χρόνους της ίδρυσής του.